Producenci
Regulamin

 

Regulamin zakupów


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bossfire.pl, www.bossfire.com.pl i www.bossfire-sklep.pl.

Sprzedawca: BOSSFIRE Rafał Chudzik ul. Piastowska 16 47-303 Krapkowice NIP: 7561403199, REGON: 160256706

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. Pod numerem telefonu: +48 784 490 925, +48 730 630 903 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: bossfire@op.pl
3. Korzystając z aplikacji messenger: https://www.facebook.com/bossfire/

 §1
Definicje

1. Regulamin — niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.bossfire.pl, www.bossfire.com.pl i www.bossfire-sklep.pl za którego pośrednictwem, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:

a). siedziba: w Krapkowicach, ul. Piastowska 19
5. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
7. Przedmiot transakcji — Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2
Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bossfire.pl, www.bossfire.com.pl i www.bossfire-sklep.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są;
            a). Fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
            b). Używane, w dobrym stanie fizycznym i wizualnym, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
            a). Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
            b). Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:               
                 Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
            c). Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer -     
                 wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera -
                 wersja 32.
7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3
Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

§4
Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT.
a). Dokument zostanie wysłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu lub w wersji papierowej wraz z przesyłką.
6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

§5
Sposoby płatności za Zamówienie

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
            a). Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
            b). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
            c). Przelewy online:Płatności Shoper, DotPay, PayPal, Przelewy24.pl, PayU

d). Płatność elektroniczna - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatność może być zrealizowana kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

2. Rachunek Sprzedawcy:
            a). Bank: Credit Agricole 08 1940 1076 3226 4434 0000 0000

§6
Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
            a). Kurier
            b). Firmowym (po wcześniejszym ustaleniu potencjalnego kosztu)
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
            a). Kurier 18-20 zł
            b). Kurier opcja za pobraniem 26-35 zł
5. Termin dostawy Towaru do Klienta od czasu jego wysyłki nie powinien przekroczyć 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7 Rękojmia 

Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b). nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c). nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d).została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.


§8
Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i zwrócić towar na własny koszt do Sprzedawcy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje” oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
            a). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
            b). W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub złożona według specyfikacji Klienta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§9
Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
            a). Pisemnie na adres Sprzedawcy: BOSSFIRE ul. Piastowska 16,
                  47-303 Krapkowice
            b). W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres     
                  Sprzedawcy: bossfire@op.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
            a). Imię i nazwisko.
            b). Adres korespondencyjny.
            c). Adres e-mail.
            d). Telefon kontaktowy
            e). Datę złożenia zamówienia.
            f). Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
            g). Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
7. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

§10
Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma BOSSFIRE Rafał Chudzik ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice.
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu www.bossfire.pl świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem www.bossfire.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie www.bossfire.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu www.bossfire.pl, www.bossfire.com.pl i www.bossfire-sklep.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez BOSSFIRE Rafał Chudzik i przez jej partnerów biznesowych.
Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest BOSSFIRE Rafał Chudzik oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.             Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od BOSSFIRE informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie www.bossfire.pl, www.bossfire.com.pl i www.bossfire-sklep.pl  adres poczty elektronicznej.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z firmą BOSSFIRE poprzez adres e-mail: bossfire@op.pl, lub pisemnie na adres siedziby).
Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
Firma BOSSFIRE Rafał Chudzik szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych.
Firma BOSSFIRE Rafał Chudzik informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania między klientem firmy BOSSFIRE Rafał Chudzik umowy.
Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez firmę BOSSFIRE zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z firmą BOSSFIRE Rafał Chudzik na adres e-mail bossfire@op.pl

§11
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw — w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami — przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami — przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl